Blog

Immigration Newsletter – May 2022

Immigration Newsletter – May 2022

May 15 2022

Immigration Newsletter Good Friday! It is always a good Friday when the 15 th of the month falls on a…

Visa Bulletin – June 2022

Visa Bulletin – June 2022

May 15 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Visa Bulletin – May 2022

Visa Bulletin – May 2022

Apr 16 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2022

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2022

Apr 16 2022

Khôi phục quy trình xử lý hồ sơ Thứ sáu luôn thật tuyệt vời khi ngày 15 rơi vào Cuối…

Immigration Newsletter – April 2022

Immigration Newsletter – April 2022

Apr 16 2022

Consular Processing Resuming Good Friday! It is always a good Friday when the 15 th of the month falls on…

Visa Bulletin – April 2022

Visa Bulletin – April 2022

Mar 18 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 3, 2022

Bản Tin Di Trú – Tháng 3, 2022

Mar 16 2022

Cùng quay trở lại cuộc sống bình thường Chính xác là hai năm trước, Hoa Kỳ đã phải đóng cửa…

Immigration Newsletter – March 2022

Immigration Newsletter – March 2022

Mar 16 2022

Let’s Return to Normal Exactly two years ago, the United States was in a lock down to avoid the Covid-19…

Visa Bulletin – March 2022

Visa Bulletin – March 2022

Mar 01 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 2, 2022

Bản Tin Di Trú – Tháng 2, 2022

Feb 16 2022

Trở lại bình thường Tôi biết có thể sớm hoặc quá muộn đối với một số người để nói rằng…