Blog

Visa Bulletin – July 2022

Visa Bulletin – July 2022

Jun 16 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2022

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2022

Jun 16 2022

Kỷ niệm 10 năm DACA Hôm nay là kỷ niệm 10 năm Deferred Action for Childhood Arrival (DACA) Program (tạm…

Immigration Newsletter – June 2022

Immigration Newsletter – June 2022

Jun 16 2022

10th Anniversary of the DACA Program Today is the 10th anniversary of the Deferred Action for Childhood Arrival (DACA) Program…

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2022

Bản Tin Di Trú – Tháng 5, 2022

May 15 2022

Bản Tin Di Trú Trong vài tháng qua, chúng tôi đã xem xét hồ sơ di trú tồn đọng ở…

Immigration Newsletter – May 2022

Immigration Newsletter – May 2022

May 15 2022

Immigration Newsletter Good Friday! It is always a good Friday when the 15 th of the month falls on a…

Visa Bulletin – June 2022

Visa Bulletin – June 2022

May 15 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Visa Bulletin – May 2022

Visa Bulletin – May 2022

Apr 16 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2022

Bản Tin Di Trú – Tháng 4, 2022

Apr 16 2022

Khôi phục quy trình xử lý hồ sơ Thứ sáu luôn thật tuyệt vời khi ngày 15 rơi vào Cuối…

Immigration Newsletter – April 2022

Immigration Newsletter – April 2022

Apr 16 2022

Consular Processing Resuming Good Friday! It is always a good Friday when the 15 th of the month falls on…

Visa Bulletin – April 2022

Visa Bulletin – April 2022

Mar 18 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications