Blog

Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2021

Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2021

Sep 16 2021

Bản tin di trú tháng 9 năm 2021 Trong vòng 30 ngày qua, khu vực duyên hải vịnh Mexico của…

Immigration Newsletter – September 2021

Immigration Newsletter – September 2021

Sep 16 2021

Recent Immigration News for September 2021 Within the past 30 days, the Gulf Coast Area of the United States (Texas…

Visa Bulletin – October 2021

Visa Bulletin – October 2021

Sep 10 2021

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2021

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2021

Aug 15 2021

Những tin tức di trú gần đây Hy vọng mọi người vẫn đang khỏe mạnh. Tôi mong Việt Nam và…

Immigration Newsletter – August 2021

Immigration Newsletter – August 2021

Aug 15 2021

Current Immigration News I hope everyone is doing well.  I am hopeful that Vietnam and the surrounding regions are able…

Visa Bulletin – September 2021

Visa Bulletin – September 2021

Aug 10 2021

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2021

Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2021

Jul 16 2021

Tồn đọng thị thực di trú Hoa Kỳ và Châu Âu đang cố gắng trở lại bình thường vì 70%…

Immigration Newsletter – July 2021

Immigration Newsletter – July 2021

Jul 16 2021

The Immigrant Visa Backlog The United States and Europe are trying to return to normal as 70 percent of the…

Visa Bulletin – August 2021

Visa Bulletin – August 2021

Jul 10 2021

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2021

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2021

Jun 15 2021

Hướng dẫn tạm thời về thực thi di trú Vào ngày 27 tháng 5 năm 2021, trụ sở Cơ Quan…