Blog

Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2022

Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2022

Nov 16 2022

Yêu cầu liên hệ trong một năm và số thị thực Mục 203(g) của Đạo luật Di trú và Quốc…

Immigration Newsletter – November 2022

Immigration Newsletter – November 2022

Nov 16 2022

The One-Year Contact Requirement with the NVC And the Current Number of Visa Applicants Section 203(g) of the Immigration and Nationality…

Visa Bulletin – September 2022

Visa Bulletin – September 2022

Aug 16 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2022

Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2022

Aug 16 2022

Báo cáo thường niên của thanh tra CIS Văn phòng Thanh tra Sở Di trú và Nhập tịch (CIS Ombudsman)…

Immigration Newsletter – August 2022

Immigration Newsletter – August 2022

Aug 16 2022

CIS OMBUDSMAN’s Annual Report The Office of the Citizenship and Immigration Services Ombudsman (CIS Ombudsman) serves as a liaison between…

Visa Bulletin – August 2022

Visa Bulletin – August 2022

Jul 16 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2022

Bản Tin Di Trú – Tháng 7, 2022

Jul 16 2022

 Quyết định của Tòa án Tối cao về Chương trình MPP Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, Tòa án…

Immigration Newsletter – July 2022

Immigration Newsletter – July 2022

Jul 16 2022

 Supreme Court Decision in MPP Program On July 1, 2022, the U.S. Supreme Court ruled 5-4 that President Biden administration…

Visa Bulletin – July 2022

Visa Bulletin – July 2022

Jun 16 2022

A. Application Final Action Dates for Family-Sponsored Preference Cases B. Dates for Filing Family-Sponsored Visa Applications

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2022

Bản Tin Di Trú – Tháng 6, 2022

Jun 16 2022

Kỷ niệm 10 năm DACA Hôm nay là kỷ niệm 10 năm Deferred Action for Childhood Arrival (DACA) Program (tạm…