Blog

279 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich

279 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich

Sep 16 2017
278 – Special Edition: Hurricane Harvey

278 – Special Edition: Hurricane Harvey

Sep 16 2017
277 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich

277 – Chuong Trinh Di Tru va Nhap Tich

Sep 16 2017
Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2017

Bản Tin Di Trú – Tháng 9, 2017

Sep 16 2017

Trong tháng 9 năm 2017, chúng ta đã thấy sự ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Harvey…

Immigration Newsletter – September 2017

Immigration Newsletter – September 2017

Sep 16 2017

For the month of September 2017, we have seen the effects of catastrophic hurricane Harvey and Irma that left Texas…

Immigration Alert – September 5, 2017

Immigration Alert – September 5, 2017

Sep 05 2017

PRESIDENT TRUMP RESCINDED EXECUTIVE ORDER ON DACA – President Donald Trump and the White House administration rescinded President’s Obama 2012…

Thông Báo Di Trú (Lần 2) – Ngày 28 Tháng 8 Năm 2017

Thông Báo Di Trú (Lần 2) – Ngày 28 Tháng 8 Năm 2017

Aug 28 2017

Cập nhập về văn phòng Sở Di Trú địa phương tại Houston – Đây là thông báo của Văn Phòng gởi…

Immigration Alert 2nd – August 28, 2017

Immigration Alert 2nd – August 28, 2017

Aug 28 2017

Update on Houston USCIS Field Office – This is an office alert to our clients and prospective clients in the…

Thông Báo Di Trú – Ngày 28 Tháng 8 Năm 2017

Thông Báo Di Trú – Ngày 28 Tháng 8 Năm 2017

Aug 28 2017

Thông báo từ văn phòng – Cơn bão cấp 4 Harvey đã vào đất liền từ thứ 7, cách thành phố Rockport…

Immigration Alert – August 28, 2017

Immigration Alert – August 28, 2017

Aug 28 2017

Hurricane Harvey Alert  – This is an office alert. Hurricane Harvey, a category 4, made landing 200 miles away in the…