Bản Tin Di Trú – Tháng 11, 2022

November 16, 2022
NLG-Admin

Yêu cầu liên hệ trong một năm và số thị thực

Mục 203(g) của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA) quy định về việc đóng hồ sơ xin thị thực của bất kỳ cá nhân nào không nộp hồ sơ xin thị thực di trú trong vòng một năm sau khi họ nhận được thông báo về việc xin thị thực cho những đương đơn đã được chấp thuận mẫu đơn I-130, I-140, và I-360 cho những đương đơn là người thân trực hệ, người nhập cư theo diện gia đình, người nhập cư theo diện việc làm và người nhập cư đặc biệt …

Read more.