Bản Tin Di Trú – Tháng 8, 2019

August 16, 2019
NLG-Admin

USCIS Ban Hành Quy Định Cuối Cùng về “Gánh Nặng Xã Hội”

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2019, U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) (tạm dịch: Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ) đã ban hành quy định cuối cùng về những thay đổi trong chính sách “public charge” (tạm dịch: gánh nặng xã hội) theo Mục 212 (a) (4) của Immigration and Nationality Act (INA) (tạm dịch: Đạo luật Di trú và Quốc tịch) …

Read more.