Bản Tin Di Trú – Tháng 3, 2019

March 15, 2019
NLG-Admin

Số lượng đương đơn bị từ chối cấp thị thực tăng mạnh dựa trên khả năng trở thành gánh nặng xã hội”

Chúng ta đã biết rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã giảm số lượng đương đơn được cấp thị thực trong năm tài chính 2017 và 2018 …

Read more.